Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Υλικά Φαρμακείου

 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου

Διεύθυνση: 2ο χιλ. Εθνικής οδού Πύργου -Κυπαρισσίας

(1ο ΕΠΑΛ Πύργου).

Τ.Κ. - Πόλη: 27100 Πύργος

Τηλέφωνο: 2621020350

Fax: 2621020350

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: Αγγελόπουλος  Δημήτριος                                                              

                                                                     Ημερομηνία  11/05/2018

Αρ.πρωτ.: 104

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

 

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ 136/1415/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΓΛ46ΨΖΣΠ-6Ε9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 603.8/1338/14068/20-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΘΒ46ΨΖΣΠ-ΙΩΕ)  έγκριση δαπάνης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε ΠΥΡΓΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

 

 

1.             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καιθα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους (ΑΠ 7.– ΛΑΠ).

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

 

2.        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟστην ανωτέρω διεύθυνση, με την ένδειξη: 

«Προσφορά για την προμήθεια υλικών φαρμακείου του Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ», το αργότερο μέχρι την 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υλικών φαρμακείου. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

      Α/Α

Περιγραφή ειδών

Ζητούμενη Ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα  (χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.

…… %

Συνολικό κόστος (με Φ.Π.Α.)

1

Παυσίπονα  τύπου DEPON Δισκία

5 τμχ

 

 

 

 

2

Παυσίπονα  τύπου DEPON Maximum

3 τμχ

 

 

 

 

3

Παυσίπονα  τύπου Ασπιρίνη Δισκία

3 τμχ

 

 

 

 

4

Οινόπνευμα (έως 300ml)

2 τμχ

 

 

 

 

5

Αντισηπτικό διάλυμα τύπου Betadine (έως 300ml)

3 τμχ

 

 

 

 

6

Γάζες

3 τμχ

 

 

 

 

7

Λευκοπλάστ

3 τμχ

 

 

 

 

8

Τσιρότα Διάφορα (20 τεμ.)

3 τμχ

 

 

 

 

9

Αντιμικροβιακό spay τύπου Pulvo (μακράς διαρκείας)

2 τμχ

 

 

 

 

10

Οξυζενέ (έως 300ml)

2 τμχ

 

 

 

 

11

Βαμβάκι

3 τμχ

 

 

 

 

12

Αμμωνία

3 τμχ

 

 

 

 

13

Αντισταμινική αλοιφή (με κορτιζόνη)

3 τμχ

 

 

 

 

14

Αντιδιαρροικό τύπου Imodium

3 τμχ

 

 

 

 

15

Ελαστικό επίδεσμο για χέρι

3 τμχ

 

 

 

 

16

Ελαστικό επίδεσμο για πόδι

3 τμχ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                (με Φ.Π.Α.)

 

        

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

3.       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ στο γραφείο του Διευθυντή επί της οδού 2ο χιλ. Εθνικής οδού Πύργου –Κυπαρισσίας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ, τηλέφωνο: 2621020350, fax : 2621020350email:mail@sde-pyrgou.ilei.sch.gr  

 

Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

 

4.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:

       Η παραλαβή των υλικών φαρμακείου θα γίνει από τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε ΠΥΡΓΟΥ,,  ο οποίος θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής.

 

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

 

Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,01% του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                 

   

                                         

                                                 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

 

 

 

 

           Δημήτριος Αγγελόπουλος ΠΕ03

                                         MEd  Εκπαιδευτής Ενηλίκων